RSS

Category Archives: General

தியாகம் !!!

photo 3

Little Dakssha!


செல்ல மகளெ, சின்ன குயிலே
ஆயிரம் கழுத்து மணிமாலை தராத​ ஆனந்தம்
அழகிய​ உன் இரு கைகளின் அணைப்பு தந்தது!

ஒவ்வொரு விடியலின் பொழுதும்
உனது கைகளை ஒப்புக்கான​ தலையணையில்
வைத்து எழுகையில் அம்மா என​ நீ அழைப்பாய்!

உழைப்பிற்கும் உரிமைக்கும் சம​ விழுக்காடு
பரிமாற​ தவிக்கும்
மதில் மேல் பூனையான​ என் மனது!

நான் உனைக் காணும் போது
எனை தேற்றி
நீ எனை தேடும் போது
உனை தேற்றி
மெழுகாய் உருகி நடனமும் ஆடி
உனை மகிழ்வித்து
எனை மறக்க வைக்கும் உன் அப்பா!

Dakssha with Appa

Dakssha with Appa

ஜீவித்திற்க அன்பு சுவாசத்திற்கு
தேவையான​ காற்றல்லவோ!
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள்!

ஆயிரம் உறவுகள் அலைபேசியிலும்
பழகிய​ உறவுகள் நேரிலுமாய்,
உனைக் கொஞ்சி மகிழ்விக்க
சிவா , பாஸ் , ஷோனி ,அமலா , ஹேமா என​ ஆரம்பமாகி
நீள்கிறது அன்பு அத்தை, மாமன்களின் எண்ணிக்கை!

Dakssha with Boss,Appa,Siva,Arun and Balaji.

Dakssha with Boss,Appa,Siva,Arun and Balaji.

மெதுவாய் யோசிக்க​ வைக்கும்
உனது ஏக்கம் அனைத்தும் . . . . . .
வாழ்வின் தேவையை நிறைவிக்க​
உழைக்க​ செல்வதால்
நான் அல்ல . . .

நீ செய்கிறாய் தியாகம்
என்னுடன் உனக்காய் கிடைக்க​ கூடிய​ மணித்துளிகளை!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 2, 2014 in General

 

My Little Dakssha!!!

It’s about couple years I blogged after my marriage I hardly have time to sit and think about me! Not even spending time for self-analysis… I am tired!! Need a break … My lovely Bloggieee …. How many ups and downs how I missed you so long….

Let me try to put in everything one by one …

My Little Dakssha!!! 

I am proud mother now … I have my own Gift who can make me feel all emotions together in same time!

Richer than me , you can never be

I have my little cutiepie

Who is now healing her grandparents sorrow

And hearing their stories!!!

She is our dancing doll!

She is the reason for bonding …

She is the sense behind all my choice!!!

she is spreading more happiness around me than ever

When her father holds her I feel the truth, She made him as a double lover !!!

 
1 Comment

Posted by on July 21, 2013 in General, Mine, poetry

 

Water Heated in a Microwave Can Violently Erupt and Cause Injury-Truth!

Summary of eRumor: 

The writer of the email says his or her 26 year old son was scalded by water that erupted from a container after being heated in a microwave.  The son experienced severe burns.  The writer warns that water should never be heated by itself in a microwave and quotes a science teacher who says the eruption was because the water was heated in a new container that lacked scratches on the sides to allow bubbles to accumulate and be released.  The email also quotes a doctor who treated the injured son as saying that theses incidents are fairly common.

The Truth:  
This has been a complex one to try to track down and we’ve consulted a number of different sources.  Here is our best understanding of the truth:
…As the millions of people who heat water in the microwave for coffee and tea can attest, this is not a common occurrence and we could find no record of injuries from it, although that doesn’t mean none has happened.
…When water is heated on a stove and reaches the boiling point, there are usually the characteristic bubbles that emerge from the bottom of the heated pan.  It would be easy, then, to think that all water boils like that when reaching the boiling point.  The problem is, that’s not always the case.
…It is possible to sometimes heat water beyond the boiling point but without the bubbles.   Why are there no bubbles?  When water reaches the boiling point, the water molecules need to start joining arms with other water molecules in order to create the bubble of vapor that we see as boiling.  In order to do that, some molecules need to all meet together at the same place and at the same time at what is called a “nucleation site.”   A nucleation site can be a tiny impurity, another air bubble, even a scratch on the surface of the container.
…So, here’s the scenario:  Some water is heated in the microwave and both the water and the container are clean enough that there are no nucleation sites.  The water temperature goes higher than the boiling point, but without “boiling.”  Not only that, but because of the way microwaves work, not all of the water in the cup is the same temperature.  The water lining the sides of the cup becomes heated, while some of the water toward the interior of the cup is cooler.

A real example of the story as it has been circulated:

IMPORTANT!!! THIS IS NOT A JOKE!!

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on August 1, 2011 in General, society

 

Wedding Invitation !!

Our wedding invite thro website … (Am publishing the words & invitation here for my remembrance 😉 )

 “A journey has begun, for two hearts to beat as one.

The joining of two souls and two families to unite”

We experienced love…

in our parents, families and friends.

They decided it so early ,

Yes , they coined our names together when our childhood days started ..

then we crossed years to find each other,

where a new love in us bloomed…

and we decided to share our tomorrows

and all that they hold…

Together with our parents, we

Sudhakkaran

&

Priya

invite you with immense pleasure to join us as

we unite in marriage

on

Sunday the 6th of March 2011

between 7.30 A.M. to 8.30 A.M.

VNC Mahal (Near Residency Hotel)

Karur – 639 001

We look forward to celebrate with you…

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on June 13, 2011 in General, Memories

 

Back to the Nest !!

Dear Friends ,

                       After i look back its about 7 months since i have blogged !! Life had compltely changed its route in these days !! Mainly because of my marriage arrangements ,last minute packings and work assignments i didnt get much time to spend in FB or Blogging !! It was full busy and tight days with all type of wedding purchases,invitation distribution and phone calls from Nov 2010-Feb 2011.After completing office formalities for my almost 3 years experience,hardly said bye to everyone at work place and i was gearing up for a Gala event !! Its, My Marriage – March 6 😉 March first week marriage mela started ,it went through whole  month and we both traveled to Florida by april first week for his work assignment.Being Home Maker my daily routine had changed which includes cooking,washing,cleaning so on…Now just back to blogging !!                                                                                                                                                                                        
Having many things running in my mind to be blogged !! Hope to be a regular blogger .. Let See 😉 😉
Cheers,
Priya.
 
Leave a comment

Posted by on June 13, 2011 in General

 

Do you Know?

Hi All,

Could anyone give me the answer for the below question…

Which one of the following is a fundamental difference between while loops & numeric for loops in oracle ?

1.while loops cannot be based on numeric conditions;numeric for loops are always based on numeric conditions;
2.The number of iterations a while loop makes  is unknown or not specified;numeric for loops are designed to loop a specific no of times.
3.while loops depend on the state of the variable and terminate when the state changes;numeric for loops do not.
4.when numbers are used in while loop,they are actually character data;numeric for loops use binary_integer values.
5.while loops terminate  explicitly;the termination of numeric for loops is stated implicitly.

 
2 Comments

Posted by on October 4, 2010 in General

 

What’s Gift in your term??

In modern day, for each and every occasion people started sponsoring gifts. I was just wondering what actually gift communicates between two!!

Random reasons which may be the reason behind giving gifts!!

A gift tells the recipient a lot more than the gift itself. Sometimes, A One Rupee coin or A single rose means more than the most expensive gift in the world. The right gift at right time can indeed communicates a million words.

Gifting a smile or a kiss to a kid when it does some cute action is the best gift ever. Still, coming to physical existence of gift what would be the best one? Well, while selecting a gift we would consider most factors and I have listed some from my point of view.

Factors related to gift giving,

1. Occasion,

 2. Bond between the sender and receiver,

3.  Sender,

4.The Gift itself,

5.The thought,

 6. Receiving Person.

  Read the rest of this entry »

 
2 Comments

Posted by on September 8, 2010 in General